Thiền

 

                    Lục Diệu Mn v nghĩa Thiền Chỉ Qun