THỜI KHÓA TU HỌC HẰNG NGÀY

5:30 am:        Thức chúng

6:00 am:        Tọa Thiền

7:00 am:        Chấp tác

9:00 am:        Học Giáo Lư

11:00 am:      Thọ trai

12:00 pm:      Chỉ tịnh

1:30 pm:        Học Giáo Lư

3:00 pm:        Đại Bi Sám Pháp

5:30 pm:        Dược thực

7:00 pm:        Tụng Kinh

10:00 pm:      Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA PHẬT TỬ

Thời Khóa Tụng Kinh và Sám Hối:

Hằng tuần quư Phật tử phát tâm tụng kinh vào mỗi tối vào lúc: 7:00 pm-8:00 pm. Một tháng có hai thời sám hối lúc: 7:00 pm-8:00 pm, theo lịch tu học của chùa Tam Bảo:

Các ngày thọ Bát Quan Trai năm 2016:

17/1, 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 10/7, 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12

CHƯƠNG TR̀NH TU HỌC VÀ CÁC DỊP LỄ NĂM 2016

Tháng 1/2016

9/1 (30/11 AL):   Hồng Danh Sám Hối

24/1 (15/12 AL): Hồng Danh Sám Hối

17/1:                   Tu Bát Quan Trai

17/1 (8/12 AL):   Lễ Phật Thành Đạo

23/1 (14/12 AL): Hồng Danh Sám Hối

Tháng 2/2016

7/2 (29/12 AL):   Hồng Danh Sám Hối

8/2 (1/1 AL):       Tết Nguyên Đán

21/2 (14/1 AL):   Hồng Danh Sám Hối

21/2 (14-15/1 AL): Lễ Thượng Nguyên

21/2:                   Tu Bát Quan Trai

Tháng 3/2016

8/3 (30/1 AL):     Hồng Danh Sám Hối

16/3 (8/2 AL):     Lễ Phật Xuất Gia

20/3:                   Tu Bát Quan Trai

22/3 (14/2 AL):   Hồng Danh Sám Hối

23/3 (15/2 AL):   Lễ Phật Nhập Diệt

25, 26, 27/3 (17, 18, 19/2 AL): Lễ Vía Quán Thế Âm)+ Khóa Tu

Tháng 4/2016

6/4 (29/2 AL):     Hồng Danh Sám Hối

17/4:                   Tu Bát Quan Trai

20/4 (14/3 AL):   Hồng Danh Sám Hối

Tháng 5/2016

6/5 (30/3 AL):     Hồng Danh Sám Hối

20/5 (14/4 AL):   Hồng Danh Sám Hối

21/5 (15/4 AL):   Lễ Phật Đản

15/5:                   Tu Bát Quan Trai

Tháng 6/2016

4/6 (29/4 AL):     Hồng Danh Sám Hối

14/6-24/6      :     An Cư Kiết Hạ- Khóa tu 10 ngày

19/6:                   Tu Bát Quan Trai

Tháng 7/2016

3/7 (29/5 AL):     Hồng Danh Sám Hối

17/7 (14/6 AL):   Hồng Danh Sám Hối

10/7:                   Tu Bát Quan Trai

Tháng 8/2016

1/8 (29/6 AL):     Hồng Danh Sám Hối

7/8 (5/7 AL):       Đại lễ Vu Lan

16/8 (14/7 AL):   Hồng Danh Sám hối

21/8:                   Tu Bát Quan Trai

Tháng 9/2016

14/9 (14/8 AL):   Hồng Danh Sám Hối

15/9(15/8 AL):    Tết Trung Thu

18/9:                   Tu Bát Quan Trai

30/9 (30/8 AL):   Hồng Danh Sám Hối

Tháng 10/2016

14/10 (14/9 AL): Hồng Danh Sám Hối

16/10:                 Tu Bát Quan Trai

20,21,22,23 /10 (20, 21, 22,23/9 AL): Khóa Tu Báo Ân

30/10 (30/9 AL): Hồng Danh Sám Hối

Tháng 11/2016

13/11 (14/10 AL): Hồng Danh Sám Hối

14/11 (15/10 AL): Lễ Hạ Nguyên

20/11:                 Tu Bát Quan Trai

28/11 (29/10 AL):Hồng Danh Sám Hối

Tháng 12/2016

12/12 (14/11 AL): Hồng Danh Sám Hối

18/12:                 Tu Bát Quan Trai

28/12 (30/11 AL): Hồng Danh Sám Hối