Các Sách và Bài Viết Phật Học......               

            Sách "Nước Chảy Mây Trôi" do HT. Thích Như Minh viết

           Thư Mục Bộ Sưu Tập Báo Chí Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ & Hải Ngoại do HT Thích Như Minh viết

           What is the Right Attitude for Meditation? - NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ THIỀN LÀ G̀? (Song ngữ Anh Việt)

          Tri Ân Bồ Tát Quán Thế Âm

          Giáo Lư Tịnh Độ Qua Lăng Kính Duy Thức Học

          Từ triết lư đến tín ngưỡng của pháp niệm Phật

            Phật Học Vấn Đáp

          Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ

            Duy Thức và Tịnh Độ 

           Lược Đàm Bách Pháp Minh Môn Luận

             Nghiên Cứu Thiền Tông và Niệm Phật

             Thông Điệp Từ Một Bàn Tay 

             Duy Thức Học Đối Với Người Niệm Phật

            Vấn Đề Giải Thoát Trong Pháp Môn Niệm Phật

   Niệm Phật và Hành Thiền Trong Thực Tiễn Tu Học

            Giáo Lư Bốn Ân

           Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như

            Phật Học Vấn Đáp

             Giá trị thực tế của Pháp Môn Tịnh Độ

           Vài suy nghĩ về ư nghĩa Cầu Siêu

             Niệm Phật Trong Giấc Mộng 

              Thơ - Niệm Danh Bồ Tát Quán Thế Âm

              Hành Giả Niệm Phật  

              Mở Ḷng Lắng Nghe

              Biết Lỗi và Biết Ơn Thầy

              Quét Rác Chớ Đừng Quét Đất

              Báo Hiếu và Bồ Đề Tâm

            Chùa Việt Đất Mỹ     

            Tâm sự với chim Oanh Vũ

   Sớm trở về  

  Người cư sĩ gương mẫu

           Quán Pháp Giới qua giáo lư Thập Như Thị

             Một tấm ḷng trọng đạo thương đời

             Biết ơn Cha Mẹ

             Nhớ măi bóng h́nh Thầy

 

 

        Những con vật đáng yêu.....

            Boy Boy (cảm tác ngày chú mèo ra đi....)

             Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh

           Vĩnh biệt chú mèo Minh Tuyền, và Thỏ con Minh Tuệ      

             Gia Đ́nh Hạnh Phúc

              Hoàng Tử Minh Nhân

  Minh Nhân thương mến!   

          My beloved Minh Nhan Cat!

  V́ sao chùa có nuôi con mèo