Xuân           

                                                  

   

 

 

   Ư nghĩa cành Mai ngày Tết

    Công đức cúng dường Hoa                           

    Ư nghĩa đón Xuân Di Lặc                       

    Xuân trong cửa thiền