Kinh Thương Yêu

(Metta Karuna Suttra)

Do Sơn Cư (Sư Ông Thích Tịnh Từ) chuyển ngữ

 

Người tâm tư trong sáng

Thường tu tập pháp lành

Ḷng bao dung lân mẫn

Vui ḥa không kiêu căng.

Sống an nhàn tri túc

Giản dị không đua đ̣i

Sáu căn luôn thủ hộ

Tỉnh thức không buông lung.

Siêng năng làm việc tốt

Tư duy, nói nhẹ nhàng

Tuyệt đối không nghĩ xấu

Ác nhỏ, lớn khước từ;

Những điều bậc thánh trí

Khuyên răn nguyện hành tŕ

 Mong nhân quần xả hội

Cùng tất cả mọi loài;

Có đầy đủ phúc đức

Thiện căn đều viên toàn

Hằng siêng năng ǵn giữ

Ba nghiệp luôn trong sạch.

Nguyện các loài lớn nhỏ

Mạnh khỏe hay yếu mềm

Thấp cao, ngu, minh mẫn

Có h́nh hay vô h́nh,

Đầy đủ tâm từ, tuệ

Hằng thương yêu lẫn nhau

Không phân biệt chủng tánh

Xem nhau như ruột rà.

Nguyện loài sinh, chưa nở

Thai, trứng hoặc thấp sinh

Xa gần không kể xiết

Phúc đức luôn tṛn đầy.

 

 

 

Nguyện mở ḷng thương hiểu

Không làm khổ lẫn nhau

Không oán hờn bất măn

Không lường gạt dối gian.

Như mẹ thương con một

Ngày đêm luôn chở che

Săn sóc không mỏi mệt

Quan tâm mỗi phút giây.

Tâm từ bi vô lượng

Nguyện chia xẻ mọi loài

Cùng đích thân soi sáng

Chuyển hóa nỗi sầu đau.

Cầu nguyện cho ai nấy

Trên dưới khắp tinh cầu

Không tạo gây oan trái

Không tác nghiệp oán thù.

Khi nằm, ngồi, đi, đứng

Ở đâu và lúc nào

Miễn tâm c̣n tỉnh thức

Không si mê, tổn thương.

Con người và muôn vật

Đất đá, nước thiên nhiên

Thân, tâm luôn tự tại

Tịnh độ chính là đây.

Người xả ly thủ chấp

Giới, định quyết hành tŕ

Đạt tư duy chánh trí

Xa lánh mọi dục t́nh.

Thương hiểu là diệu Pháp

Đạt vô thượng Niết Bàn

Viễn ly đường sanh tử

Nhiệm mầu đức thương yệu;

Là hóa thân Bồ Tát

Mẹ Hiền Quán Thế Âm

Thực hành hạnh hiểu thương

Lợi ích khắp muôn loài ...