TENZIN GYATSO – ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14

 
 
Sưu tầm & tŕnh bày: Huỳnh Hoa

Đạo của tôi rất đơn giản. Đạo của tôi là ḷng nhân ái.
Điều quan trọng nhất của đạo
là một tâm hồn thanh cao, một trái tim đôn hậu, và những cảm xúc ấm nồng..

My religion very simple.
A good mind, a good heart, warm feelings these are the most important

Mỗi người
đều có một cơ hội để hoán cải.

Each individual has an opportunity to make a difference.

 

Giác ngộ
là thành quả của chính bản thân ḿnh.

Your enlightenment rests on your own shoulders.

Hăy giúp người khi có thể.
Bằng không, th́ ít ra cũng đừng làm ai tổn thương.

If you can, helps others.
If not, then at least refrain from hurting others.

Đối với tôi, tổng thống, hành khất hay
quân vương th́ cũng thế thôi.

To me, there is no difference
whether president, beggar or king.

Tôi cảm thấy những truyền thống tôn giáo
phải có trách nhiệm lớn là đem lại sự b́nh an trong tâm hồn
và ư thức về t́nh huynh đệ giữa các chúng sinh.

I feel different religious traditions
have a great responsibility to provide peace
of mind and a sence of brotherhood and sisterhood
among humanity.

Sống ḥa b́nh là
đặt ḷng tin vào những ai nâng đỡ ta
và chăm sóc những ai cậy nhờ ta.

Peaceful living is about
trusting those on whom we depend
and caring for those who depend on us.

Cảm thông có thể chữa lành không chỉ nổi giận
trong ḷng,
mà cả những bạo lực của thế gian.

Compassion can heal not only inner anger
but the world’s violence.

Tôi tin rằng sự măn nguyện, niềm vui và
hạnh phúc là những mục tiêu tối hậu trên đời.
Và cội nguồn căn bản của hạnh phúc
chính là ḷng tốt, sự cảm thông và t́nh yêu.

I belive that satisfaction, joy and happiness
areh the ultimate purpose of life.
And the basic sources of happiness
are a good heart, compassion and love.

Có vun đắp cho hạnh phúc của tha nhân
ta mới t́m thấy ư nghĩa đích thực của cuộc đời
Điều then chốt,
là phải thật tâm ư thức được trách nhiệm chung.

If you contribute to other people’s happiness
you will find the true meaning of life.
The key point is to have a genuine sense of
universal responsibility.

Giảm thiểu ḷng ghét là giải giới nội tâm To minimise hatred is internal disarmament.
Đừng bao giờ mất ḷng tin vào chân lư. Never lose faith in the truth.

Có thể chúng ta ăn mặc khác nhau,
màu da khác nhau, nói tiếng khác nhau.
Đó chỉ là bề ngoài.
Nhưng chúng ta là giống người.
Đó là cái đă ràng buột chúng ta vào nhau.
Đó là cái khiến chúng ta hiểu nhau
kết bạn, và gắn bó cùng nhau.

Maybe we have different clothes,
our skin of a different colour, or we speak
different languages.
That is on the surface.
But we are the same human beings.
That is what binds us to each other.
That is what makes it possible for us
to understand each other
and to develop friendship and and closeness.

Tôi nghĩ khi những việc nghiêm trọng xảy ra,
đó chỉ là mặt nổi.
Cũng giống như đại dương.
Một con sóng dấy lên từ mặt nước, đôi khi
con sóng ấy rất lớn và mạnh.
Nhưng nó đến rồi đi, đến rồi đi,
và dưới đại dương kia vẫn thường hằng tĩnh lặng.

I thing when a tragic happen, it is
on the surface.
It’s like the ocean.
On the surface a wave comes
and sometimes the wave is very serious
and strong.
But it comes and goes, come and goes,
and underneath the ocean always remains calms.

Sẽ là quá kiêu ngạo khi thật tin rằng
ḿnh có thể giác ngộ trong một vài ngày.
Rất cần phải kiên tŕ tinh tấn,
giống như một ḍng nước chảy măi không ngừng.

If you expect to become enlightened
in a few days, it would be too presumptuous.
It is very important to apply sustained effort,
like the continual flowing of a stream.

C̣n sống cùng nhau
trên hành tinh nhỏ bé này,
là c̣n cần đến sự tŕu mến yêu thương của con người.

As long as we are on this small planet together,
we need human gentleness, human affection.

Rất cần phải có t́nh yêu… và hăy nhớ,
khi ai trao t́nh yêu cho ai khác,
hạnh phúc dấy lên từ tâm hồn họ
và lúc ấy họ được hưởng nhiều hạnh phúc nhất.

Love is critical… and remember,
when anyone gives love to another, happiness
emerges from their mind,
and they then are the biggest beneficiaries.

Khi tâm tĩnh lặng,
th́ thái độ và quan điểm cũng tĩnh lặng
cho dù ở chốn náo loạn khôn cùng.

If an individual has a calm state of Mind,
that person’s attitudes and views will be calm and
tranquil even in the presence of great agitation.

Đừng lưu giữ những t́nh cảm tiêu cực,
nhất là khi ta sắp ĺa đời.
Hăy ǵn giữ sự cảm thông khi bước sang cuộc đời sau.

Keep no negative emotion,
particularly if your life is coming to an end.
Keep this mind of compassion
as you move into next life

Phải sử dụng đồng tiền đúng chỗ để giúp đỡ tha nhân,
bằng không ta vẫn muốn có thêm mà vẫn thấy túng thiếu.

It is important to use money
properly to helps others
otherwise you still want more and feel poor.

Những hành vi cao thượng
không có động cơ tư lợi
mà xuất phát từ sự quan tâm đến tha nhân
thực ra là có lợi cho chính bản thân ta.

Spiritual actions we undertake
which are motivated not by narrow self -
interest but out of our concern for others
actually benefit ourselves.

Chỉ có thay đổi thông qua hành động,
chứ không qua cầu nguyện hay quán tưởng

Change only takes place through action.
Not though prayer or meditation, but through action.

Hăy mỉm cười với tha nhân để cho thế gian luôn mỉm cười.
Smile with others and keep the world smiling.

Nếu khó khăn có thể khắc phục,
nếu t́nh thế có thể cải sửa.
th́ cần ǵ phải lo lắng.
Bằng không, lo lắng cũng chả ít ǵ.

If a problem is fixable, if a situation is such that
you can do something about it,
then there is no need to worry.
If it’s not fixiable, then there is no help in worrying.

Mục đích của đời người là hạnh phúc và an vui.
Điều ấy là rất rơ.

The very purpose of our lives is happiness
and joyfulness.
That is very clear.

Nếu biết thông cảm,
ta sẽ được thanh thản và thêm sức mạnh

If you utilise compassion,
it will bring you tranquility and strength.