Cung Chúc Tân Xuân

                              Sương Lam

 

                                   Cung    thỉnh Phật Trời ban phúc ân

                             Chúc    người Phước Thọ vẹn đôi phần

                             Tân      niên vun xới mầm Di Lặc

                             Xuân   cũ đốn ĺa gốc hận sân

                             Thân   thể kiện toàn không tật bịnh

                             Tâm    như thường trụ tựa kim ngân

                             An       nơi cửa Phật ḷng thanh thản

                             Lạc     chốn trần gian luyện pháp thân

                             Phước hạnh đắp bồi nhiều phúc báo

                             Thọ     trăm năm tuổi tựa long vân

                             Song   đôi Đời, Đạo luôn tinh tấn

                             Toàn  hảo thân tâm ở cơi trần