Phật Duyên

 

Phật mất, Phật c̣n, Phật vẫn đấy,
Duyên tan, duyên hợp, duyên c̣n đây,
Nào ngờ Phật mất khai duyên mới
Hai kẻ trộm kia, ngộ Đạo rồi!


Trong cuộc trần ai: c̣n hay mất?

Chỉ là hai mặt chữ Duyên thôi
Nếu vẫn c̣n duyên, duyên tái hợp
Nếu duyên đă mất, thuận duyên tan!

 

Phật mất ta buồn: lo phúc hết!
Nào ngờ khai mở phúc duyên may!
Khiến người lầm lạc cơn mê tỉnh.
Bỏ xuống đồ đao, chánh giác về !
 


Phật đă hoàn về cùng chủ cũ,
Hóa duyên hai kẻ đă lầm mê!
Thiện căn vẫn ở trong TÂM đấy!!
Hội đủ phúc duyên, sẽ hiện về!!

 

                             Sương Lam

 

Thầy về

Tulsa gió lạnh đ́u hiu,

Ḷng người cứ ngỡ buồu thiu thưở nào.

Ngày đêm khấn niệm Phật Trời,

Cho chùa Tam-Bảo thỉnh mời được Tăng.

 

Cầu tất ứng, chùa có Thầy,

Tinh thần Phật tử ngày ngày đi lên.

Nay chùa Tam-Bảo có Thầy,

Hướng dẫn Phật tử từ nay tu tŕ.

 

Vui thay đất lạnh Tulsa,

Lạnh mà không lạnh v́ là có nhau.

Cùng nhau tu học chuyên cần,

Từ-Bi Trí-Tuệ tinh thần đạo ca.

 

Dạo chơi trong cỏi ta bà,

Hơn thua chi đó chi là hư không.

Sắc không không sắc nhiệm mầu,

Ráng mà tu tập nguyện cầu văng sanh.

 

QT